آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی کارکنان نوبت اول -مرداد97