​آگهی دعوت به مجمع عمومی سال 1395

 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سال 95

 

 

 

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سال 95 روزنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فرم درخواست وام

 

شماره حساب شرکت تعاونی

اعتبار کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 استان تهران

 

بانک ملی شعبه یوسف آباد - جاری

سیبا :  0106115398005

*****

1-      بانک توسعه تعاون شعبه امام علی (ع) – جاری-کد1718

171811117256491

شبا : 5702217181111725649001

 

2-      بانک توسعه تعاون شعبه امام علی (ع) –کد 1718

171831117256491

شبا : 730220171803111725649001

*****