نقشه سایت

صفحه اصلی

آرشیو اخبار

میز خدمت(راهنمای مراجعان)

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

راهنمای صدور مجوز ها

موسسه قرآن و عترت

شناسه خدمت موسسه قرآن

شرایط تاسیس و تمدیدموسسه قرآنی

گردش کار صدور پروانه فعالیت

کاربرگ حمایت از طرح محتوایی

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات موسسات قرآنی

موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

فراخوان ثبت درخواست تغییرات در موسسات فرهنگی هنری چند منظوره

ورود به سامانه جامع موسسات

شناسه خدمت موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

اطلاعیه موسسات چند منظوره

تعریف موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

شرایط تاسیس و تمدیدموسسه چند منظوره

فهرست موسسات دارای مجوز

ارتباط با واحد صدور مجوز موسسه چند منظوره

راهنمای نامگذاری موسسات فرهنگی و هنری

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات موسسات چند منظوره

موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

شناسه خدمت موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

شرایط تاسیس و تمدیدموسسه تک منظوره فرهنگی هنری

راهنمای نامگذاری موسسات فرهنگی و هنری

اطلاعیه موسسات تک منظوره

گردش کار صدور پروانه فعالیت

فهرست موسسات دارای مجوز تک منظوره

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات موسسات تک منظوره

موسسه تک منظوره هنری

شناسه خدمت موسسه تک منظوره هنری

فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسه تک منظوره هنری

فهرست موسسات دارای مجوز تک منظوره هنری

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات موسسات تک منظوره هنری

موسسه انتشاراتی

شناسه خدمت

تعاریف ناشر و موسسه انتشاراتی

راهنمای صدور مجوز موسسات انتشاراتی

گردش کار صدور پروانه نشر

فهرست مجوزهای صادر شده انتشارات

لیست کتب مفید جهت مطالعه متقاضیان پروانه نشر

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات به متقاضیان موسسات انتشاراتی

ارتباط با واحد صدور مجوز

کانونهای فرهنگی هنری مساجد

شناسه خدمت کانون فرهنگی هنری مساجد

گردش کار صدور مجوز کانون فرهنگی هنری مساجد

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات کانون های فرهنگی هنری مساجد

کانونهای آگهی و تبلیغات

شناسه خدمت کانون تبلیغاتی

فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی

شرایط صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی

گردش کار ثبت درخواست کانون های تبلیغاتی

ورود به سامانه کانون های آگهی و تبلیغاتی

آئین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی موضوع بند"ت" ماده 14

ارتباط با واحد صدور مجوز تبلیغات

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات کانونهای آگهی و تبلیغاتی

آموزشگاه های آزاد هنری

شناسه خدمت

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری

فهرست مجوزهای آموزشگاه های آزاد هنری

ارتباط با واحد صدور مجوز

گردش کار صدور پروانه آموزشگاه آزاد هنری

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات آموزشگاههای آزاد هنری

سامانه سر در واحدهای صنفی

ورود به سامانه سر در واحدهای صنفی

گردش کار

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظرسنجی از نحوه ارائه خدمات واحد ساماندهی سر در اصناف

آموزشگاه آزاد هنرهای سنتی

شناسه خدمت آموزشگاه آزاد هنرهای سنتی

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه های آزاد هنری "هنرهای سنتی"

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات آموزشگاه آزاد هنرهای سنتی

آموزشگاه آزاد موسیقی

شناسه خدمت صدور مجوز آموزشگاه آزاد موسیقی

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه آزاد موسیقی

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظرسنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور مجوز آموزشگاه آزاد موسیقی

اجرای برنامه های موسیقی

شناسه خدمت اجرای برنامه های موسیقی

شرایط صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

ارتباط با واحد صدور مجوز

گردش کار صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

آئین نامه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه ها ی سنتی

آئین نامه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه های سنتی

ارتباط با واحد صدور مجوز

گردش کار صدور پروانه اجرای برنامه موسیقی در سفره خانه های سنتی

نمایندگی فروش نشریات(کیوسک مطبوعاتی)

شناسه خدمت نمایندگی فروش نشریات

گردش کار صدور پروانه فعالیت نمایندگی فروش نشریات

آیین نامه و ضوابط و فرم های نمایندگی فروش نشریات

فهرست کیوسک های مطبوعاتی استان تهران

ارتباط با واحد صدور مجوز

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور مجوز نمایندگی فروش نشریات

لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی

شناسه خدمت

گردش کار لیتوگرافی،چاپخانه و صحافی

ورود به سامانه جامع چاپ

آئین نامه ها و فرم ها

فهرست مجوزهای صادر شده چاپخانه داران

ارتباط با واحد صدور مجوز لیتوگرافی، چاپخانه و صحافی

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور مجوز چاپ

مهارت های کاردانش و آزاد

شناسه خدمت مهارت های کارو دانش

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد مهارت های کارو دانش

راهنمای و شرایط صدور مجوز های برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی

گردش کار صدور پروانه برگزاری مهارت های کارو دانش و آزاد

ارتباط با واحد صدور مجوز مهارت های کارو دانش و آزاد

نظرسنجی از نحوه ارائه خدمات واحد مهارت های کارو دانش

جشنواره و مسابقات فرهنگی و هنری

آیین نامه صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه های فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها

شناسه خدمت برگزاری جشنواره و مسابقات فرهنگی و هنری

آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری

گردش کار صدور مجوز برگزاری مجوز برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری

گردش کار صدور مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری

ارتباط با واحد صدور مجوز برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی هنری

نظر سنجی از برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی وهنری

پروانه اجرای نمایش در شهرستان ها

شناسه خدمت صدور پروانه اجرای نمایش

راهنما صدور پروانه اجرای نمایش در شهرستان ها

گردش کار صدور پروانه اجرای نمایش در شهرستان ها​

ارتباط با واحد صدور مجوز اجرای نمایش

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور پروانه اجرای نمایش

صندوق اعتباری هنر

آئین نامه عضویت و تسهیلات صندوق اعتباری هنر

شناسه خدمت عضویت در صندوق اعتباری هنرمندان

گردش کار عضویت در صندوق اعتباری هنرمندان

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحدصدور عضویت در صندوق اعتباری هنر

پروانه فعالیت رسانه

ورود به سامانه جامع رسانه های کشور

گردش کار درخواست صدور پروانه فعالیت رسانه ها

گردش کار صدور پروانه فعالیت دفاتر نمایندگی و آئین نامه محل تاسیس دفاتر رسانه

فهرست دفاتر نمایندگی رسانه ها

فهرست رسانه های دارای مجوز در سامانه جامع رسانه های کشور

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور پروانه فعالیت رسانه

ارتباط با واحد صدور مجوز فعالیت رسانه

بازی های رایانه ای

شناسه خدمت صدور پروانه بازی های رایانه ای

ورود به سامانه بنیاد ملی بازی های رایانه ای

گردش کار صدور پروانه بازی های رایانه ای

مشاغل خانگی

پنجره واحد ارائه خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد

کتاب راهنمای مراجعان

کتاب فیروزه ای(تلفن مدیران وزارتخانه)

خدمات الکترونیک

تماس با اداره کل و ادارات تابعه

سامانه ثبت شکایت و انتقادات

سامانه دادور

سامانه تدارکات الکترونیک(مناقصه و مزایده)

فهرست مراکز فرهنگی و هنری استان

دریافت ایده ها و طرح های فرهنگی و هنری

شناسه خدمات اداره کل

ارائه پیشنهادات، اصلاح فرآیند ارائه خدمت

فهرست مراکز مهارت آموزی مجاز

آرشیو گزارش تصویری

معاونت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

آمار و اطلاعات بخش فرهنگ کشور(اطلاعات پایه حوزه فرهنگ، هنر و

امور ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

گزارش عملکرد و آمار و اطلاعات اداره کل

معرفی استان و شهرستان های تابعه

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

پژوهش های اداره کل

مقالات دکتر سعیدرضا عاملی

​فهرست 11مقاله دومین همایش تخصصی "علم در دوره قاجار عبداغفار نجم الدوله"

فایل های صوتی دومین همایش تخصصی "علم در دوره قاجار عبدالغفار نجم الدوله"

معاونت هنری و سینمایی

کارت صلاحیت تدریس

جشنواره ها و نمایشگاه ها

آرشیو جشنواره ها و نمایشگاهها97

آرشیو جشنواره ها و نمایشگاهها98

آرشیو جشنواره ها و نمایشگاهها 99

ارتباط با مدیر کل

امور ایثارگران

معرفی اداره کل

درباره ما

وظایف و سیاست ها

بیانیه سطح توافق خدمات

بیانیه حفظ حریم خصوصی

قوانین و مقررات

سوابق اداره کل

نمودار سازمانی

شناسه خدمات اداره کل

دستورالعمل بروز رسانی پرتال

راهبرد مشارکت

معاونت ها و واحد های ستادی

معاونت امور توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

گروه طرح و برنامه و تحول اداری

اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

امور عمومی

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

گروه امور رسانه

گروه امور فرهنگی

معاونت امور هنری و سینمایی

معاون امور هنری ،سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری

واحد های ستادی

دفتر مدیر کل

روابط عمومی

اداره حراست

شورای فرهنگ عمومی

مدیریت عملکرد

امور حقوقی

گروه قرآن و عترت

حوزه مقاومت بسیج

تماس با ما

امور آموزش های فرهنگی هنری

امور آموزش های مهارتی

تماس با همکاران واحد آموزش

آزمون های مهارتی

فهرست مراکز مهارت آموزی مجاز

ویژه کارکنان

ادارات شهرستان ها

شهرستان تهران

شهرستان شمیرانات

پشتیبانی از افراد کم توان

شفاف سازی اطلاعات

رتبه، تقدیر و تشویق اداره

برنامه های توسعه، برنامه راهبردی، اهداف، بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی آن ها به تفکیک فصول هزینه ای و گزارش پیشرفت ماهانه پژوهش ها

کلیه معاملات(خرید، فروش، مناقصه، مزایده) حد نصاب متوسط وکلان

فهرست و فرآیند برخورداری کلیه حمایت ها، یارانه ها، کمک ها و خریدهای حمایتی محصولات

نوع و میزان حمایت از رویدادهایی که نهادها و موسسات مشمول حامی برگزاری هستند

گزارش مالی و بیلان عملکردی رویدادهایی که واحدهای مشمول مجری آن هستند

ساختار سازمانی، اطلاعات مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدام

ساختار و نحوه انتخاب اعضاء و تصمیمات کلیه شوراها، کمیسیون ها

آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرآیند مربوط به استخدام، تخصیص پست و ارتقائو اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی

کلیه مجوزهای صادره، خدمات یا هر سندی واجد اعتبار برای ذینفع

کلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی(اعم از بخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها)

فهرست آثار ادبی و هنری ثبت شده بر اساس قانون حمایت از مولفان

نظریه های حقوقی صادره از سوی مراجع ذی صلاح

نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

سالنامه آماری استان تهران

طرح ها و برنامه های مصوب اداره کل در سال98

کمک ها و یارانه ها

بیلان رویدادها

اطلاعات شوراها و کمیته ها

گزارش سفرهای مدیرکل و مقامات

نگارخانه مجازی

نمایشگاه هنری مجازی در حال برگزاری

نمایشگاه های مناسبتی

نمایشگاه هنرستان هنرهای زیبای دختران به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و شب یلدا 30آذر تا15 دی

آرشیو نمایشگاه های مجازی

نمایشگاه عکس محمد سعید مریدی 22 الی30مرداد

نمایشگاه نقاشی آبرنگ " آب و انار" سعیده آرین - 3 آذر الی 30 آذر

آثار "خوشنویسی" - شهرستان پردیس- 25 آذر الی 10دی

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی موج رنگ - 20 لغایت 26 اسفند ماه 1399

بازتاب خبری اداره کل

بازتاب سال1399

بازتاب سه ماهه اول شهرستانها 99

بازتاب سه ماهه سوم شهرستانها99

بازتاب سه ماهه سوم شهر تهران

بازتاب آذر99 اداره کل

بازتاب سه ماهه دوم شهرستانها 99

منشورهای اداره کل

پویش مبارزه با کرونا

نظرسنجی

نتایج ارزیابی سال های گذشته

نمودار نظر سنجی سال97

پرسشهای مراجعه کنندگان

پرسش های مراجعه کنندگان از واحد هنری و سینمائی

پرسش های مراجعه کنندگان از واحد فرهنگی و رسانه ای

پرسش های مراجعه کنندگان از امور آموزشهای مهارتی فرهنگی، هنری و کار و دانش

پرسش های عمومی مراجعه کنندگان از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

نقشه شهرستان های تهران

وبلاگ

سوالات متداول