شاخص های آماری حوزه فرهنگ و هنر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

گزارش های منتشر شده حوزه فرهنگ و هنر مرتبط با وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بر روی سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 

 عنوان گزارش و شاخص آماری  دوره زمانی
 تعداد صندلی و تماشاگر و میزان فروش و تعداد اکران سینماهای استان سال 1397 
عناوین و شمارگان کتاب های منتشر شده و تالیف شده و ترجمه شده در استان تهران سال 1397 
 شاخص های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حوزه نمایش و موسیقی

سال 1397 
شاخص های حوزه  کتابخانه های عمومی استان تهران   سال 1397