اطلاعات شوراها و کمیته ها در سال98

اولین صورتجلسه کارگروه استقرار میز خدمت 98/5/7

دومین صورتجلسه کارگروه استقرار میز خدمت98/5/14

سومین صورتجلسه کارگروه استقرار میز خدمت98/6/31

چهارمین صورتجلسه کارگروه استقرار میز خدمت98/8/14

پنجمین صورتجلسه کارگروه استقرار میز خدمت 98/12/20


اولین صورتجلسه کارگروه مدیریت عملکرد98/5/7

دومین صورتجلسه کارگروه مدیریت عملکرد98/5/14


اولین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی98/5/7

دومین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی98/5/14

سومین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی98/6/31

چهارمین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی 98/8/14

پنجمین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیافت از حقوق شهروندی 98/10/15

ششمین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی98/10/28

هفتمین صورتجلسه کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی98/11/16


اولین صورتجلسه کارگروه شفاف سازی اطلاعات98/8/14

دومین صورتجلسه کارگروه شفاف سازی اطلاعات98/10/2