شفاف سازی اطلاعاتساختار و نحوه انتخاب اعضاء و تصمیمات کلیه شوراها، کمیسیون ها