طرح و برنامه های مصوب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در سال98

توجه: اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شده زیر منوط به تأمین اعتبار بوده و چنانچه برنامه ای به مرحله اجرا برسد، گزارش اجرای آن در سایت اداره کل و  بخش عملکرد اجرایی ، جهت اطلاع قرار خواهد گرفت.

 

طرح ها و برنامه های مصوب معاونت های امور فرهنگی و رسانه ای و هنری سینمایی ادراه کل و شهرستانهای تابعه استان تهران در سال98