شفاف سازی اطلاعاتکلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی(اعم از بخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها)


 کلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی(اعم از بخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها)

 بخشنامه شیوه نامه اجرایی خرید کتاب

 دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت

بخشنامه صدور پروانه اجرای نمایش  بخشنامه صدور پروانه انتشار رسانه 
بخشنامه صدور پروانه کانون آگهی و تبلیغاتی  بخشنامه صدور مجوز انتشارات دولتی 
 دستورالعمل  اصلاحی اجرایی کارگروه توسعه مدیریت

 دستورالعمل کارگروه حقوق شهروندی

دستورالعمل شفاف سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 دستورالعمل کارگروه میز خدمت

 آیین نامه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه های سنتی

 آئین نامه عضویت و تسهیلات صندوق اعتباری هنر 
بخشنامه صدور مجوز انتشارات نشریه داخلی  بخشنامه صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری 
بخشنامه صدور مجوز تاسیس و نظارت بر چاپخانه های و واحد های وابسته  بخشنامه صدور مجوز دفتر نمایندگی رسانه های خارجی 

 طرح های مصوب فرهنگی و هنری 99

 

 کلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی(اعم از بخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها)
 بخشنامه شیوه نامه اجرایی خرید کتاب

 دستورالعمل اجرایی کارگروه توسعه مدیریت

 دستورالعمل  اصلاحی اجرایی کارگروه توسعه مدیریت

 دستورالعمل کارگروه حقوق شهروندی

 دستورالعمل کارگروه شفاف سازی

 دستورالعمل کارگروه میز خدمت

 آیین نامه اجرای موسیقی زنده در سفره خانه های سنتی

 آئین نامه عضویت و تسهیلات صندوق اعتباری هنر 

توجه: اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شده زیر منوط به تأمین اعتبار بوده و چنانچه برنامه ای به مرحله اجرا برسد، گزارش اجرای آن در سایت اداره کل و  بخش عملکرد اجرایی ، جهت اطلاع قرار خواهد گرفت.

طرح ها و برنامه های مصوب معاونت های امور فرهنگی و رسانه ای و هنری سینمایی ادراه کل و شهرستانهای تابعه استان تهران در سال98