شفاف سازی اطلاعاتآئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرآیند مربوط به استخدام، تخصیص پست و ارتقائو اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی