شفاف سازی اطلاعاتگزارش مالی و بیلان عملکردی رویدادهایی که واحدهای مشمول مجری آن هستند