گزارش تصویری

یکصد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران - 31فروردین 1400

یکصد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران - 31فروردین 1400

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
عکاس: اصغر شفایی
صفحه ۱ از ۹