امور آموزش های فرهنگی هنریتماس با همکاران واحد آموزش

نشانی پست الکترونیک

amoozesh.tehran@farhangmail.ir

حسین جعفربگلو

حسین جعفربگلو 

مسئول واحد امور آموزش های فرهنگی هنری

تلفن مستقیم : 88698178

42991 یا 6-88699050 داخلی 325

 

فرشاد گلشاهی

 فرشاد گلشاهی 

معاون واحد امور آموزش های فرهنگی هنری

کارشناس مراکز مهارت آموزی و رابط استان تهران در امور کارت صلاحیت تدریس

42991 یا 6-88699050 داخلی 121

آمنه فضائلی

آمنه فضائلی  

کارشناس امور آموزش های فرهنگی هنری ( کارشناس آزمون و  امور گواهینامه )

42991 یا 6-88699050 داخلی 323

ناهیدابراهیمی فرد

ناهید ابراهیمی فرد 

کارشناس امور آموزش های فرهنگی هنری ( کارشناس آزمون و  امور گواهینامه )

42991 یا 6-88699050 داخلی 330

اسلام پور حسرت

رسانه جدید  کارشناس امور آموزش های فرهنگی هنری ( کارشناس استعلامات )

42991 یا 6-88699050 داخلی 326

مریم ارسنجانی

مریم ارسنجانی 

کارشناس مراکز مهارت آموزی و کارت صلاحیت تدریس

42991 یا 6-88699050