امور آموزش های فرهنگی هنریامور آموزش های مهارتی

لیست مراکز مهارت آموزی مجاز سال تحصیلی 98-99

راهنمای مراحل مجوز مهارت آموزی

اطلاعات درخواست صدور مجوز مهارت آموزی

فهرست تجهیزات مورد نیاز برای مراکز مهارت آموزی

فهرست تجهیزات

تعرفه شهریه مراکز مهارت آموزی

بنر تعرفه شهریه