نظرسنجی از متقاضیان خدمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

جنسیت

تحصیلات
آیا از نحوه ارائه خدمات راضی هستید؟


آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

علت مراجعه مکرر به دستگاه کدام یک از موارد زیر است؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟