• نمودار های نظر سنجی از برنامه های اجرا شده در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

  • فرم نظر سنجی از مراجعه کنندگان

مراجعه کننده گرامی لطفا فرم فوق را پس از تکمیل در این قسمت بارگذاری نمایید.
محل بارگذاری
فایل خود را انتخاب نموده و سپس ارسال فرمایید. *