• گروه طرح و برنامه و تحول اداری

توسعه اقتصاد خلاق

برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

بودجه

ناظر طرح های عمرانی

آموزش و تحول اداری

فناوری اطلاعات