• دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده در سال 1397

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت « اقتصاد مقاومتی ١ و ٢»   دوره آموزشی مدیریت تولید فیلم و سینما