• گروه طرح و برنامه و تحول اداری

مدیر گروه: سالم آژ

تلفن: 42991 داخلی 355


واحدهای زیر مجموعه:

توسعه اقتصاد خلاق

برنامه ریزی و آمار و اطلاعات

ناظر طرح های عمرانی

آموزش و تحول اداری

بودجه

فناوری اطلاعات