• معرفی معاونت

  • تلفن های داخلی معاونت

شماره تلفن: 42991

دفتر معاونت: 366

مدیرگروه طرح و برنامه و تحول اداری: 355

امور توسعه اقتصاد خلاق: 332- 339

امور برنامه ریزی و آمار و اطلاعات: 331

بودجه: 340

ناظر طرح های عمرانی: 312- 313

تحول اداری: 334 - 335

فناوری اطلاعات: 112 - 113

امور اداری: 307 - 308- 309- 310

ذیحساب: 314

امور مالی: 315- 316-317-318-319-320

امور عمومی: 352 - 353 - 353

دبیرخانه مرکزی: 106 - 107 - 108 - 109

بایگانی: 159

تعداد کاربران آنلاین : ۲۱ نفر
بازدید کل : ۹۴۵,۳۹۷ نفر
بازدید امروز : ۱۲۰ نفر
بازدید دیروز : ۴۹۵ نفر
پربیننده ترین روز : ۸ تیر ۱۳۹۸
بیشترین بازدید روزانه : ۲۴,۹۱۱ نفر
  • اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع

    

۱ - ۱۰ از ۱۰

   
1
  • سالنامه آماری فرهنگ و هنر

 

  • دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده در سال 1397

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت « اقتصاد مقاومتی ١ و ٢»   دوره آموزشی مدیریت تولید فیلم و سینما

 

  • مناقصه های عمومی برگزار شده در سال 1397

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

تاریخ انتشار مرحله اول: 1397/12/14

تاریخ انتشار مرحله اول: 1397/12/15

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی برای انجام امور نظافتی تعدادی از مراکز تابعه خود را به متراژ 10167 متراژ به شماره 2097003063000001 از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لازم به ذکر است کلیه مراحل از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تمام منقاصه گران در صورت عدم عضویت در این سایت می بایست قبلا مراحل ثبت نام و دریافت امضای الکترونیکی را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت، ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/12/15

مهلت زمانی ارائه پبشنهاد ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 1397/12/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1397/12/26

نتیجه مناقصه:

به استناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2097003063000001 بازگشایی پاکت های مناقصه در تاریخ 1397/12/26 انجام شد و پس از بررسی های انجام گرفته با توجه به موضوع واحد در کیفیت و کمیت با توجه به مبلغ پیشنهادی کمتر، شرکت خدماتی لوتوس یادگار مورد تایید قرار گرفت و به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.

......................................................................................................................................................

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

تاریخ انتشار مرحله اول: 1397/12/14

تاریخ انتشار مرحله اول: 1397/12/15

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی برای انجام امور نقلیه تعداد 6 دستگاه خودرو به شماره 2097003063000002 از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لازم به ذکر است کلیه مراحل از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تمام منقاصه گران در صورت عدم عضویت در این سایت می بایست قبلا مراحل ثبت نام و دریافت امضای الکترونیکی را محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/15 ساعت 8 صبح.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت، ساعت 12 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16

مهلت زمانی ارائه پبشنهاد ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 1397/12/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1397/12/27

نتیجه مناقصه:

به استناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2097003063000002 بازگشایی پاکت های مناقصه در تاریخ 1397/12/27 انجام شد و پس از بررسی های انجام گرفته با توجه به موضوع واحد در کیفیت و کمیت با توجه به مبلغ پیشنهادی کمتر، شرکت آنی نام آوران امروز مورد تایید قرار گرفت و به عنوان برنده مناقصه اعلام گردید.