معاونت هامعاونت امور فرهنگی و رسانه ایجام باشگاه های کتابخوانی

اطلاع رسانی جام باشگاه های کتابخوانی استان تهران

فراخوان انتخاب ششمین پایتخت کتاب ایران - بهمن 98


ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب - بهمن 98

 

چهارمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودکان و نوجوانان -تیر تا اسفند 98


عکس شیوه نامه های جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های کتابخوانی(کتابخوانی در مهد کودک ها)

مجموعه شیوه نامه های چهارمین دوره جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان و دوشنبه های کتابخوانی(کتابخوانی در مهد کودک ها)

بسته های آموزشی

عکس بسته آموزشی تسهیلگری 

عکس بسته آموزشی جام باشگاههای کتابخوانی  

عکس بسته آموزشی مهد کودک ها