شورای فرهنگ عمومی

سرپرست شورای فرهنگ عمومی

حجت الاسلام و المسلمین امیر شمس

حجت الاسلام امیر شمس  

تحصیلات: کارشناس ارشد فقه و مبانی علوم اسلامی

تلفن: ۴۴۸۴۸۸۳۶ 

داخلی: ۱۴۸ - ۲۰۱ - ۲۰۲ و ۲۰۶

آدرس ایمیل: shora.tehran@farhangmail.ir