روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

 علی صادقی فر    

تحصیلات: کارشناسی روابط عمومی

تلفن:88698171

نمابر: 88698543

آدرس ایمیل:ravabet.tehran@farhangmail.ir


کارشناس سایت

رضوانه افشاری نژاد

داخلی:114


کارشناس خبری

آمنه محمدرضا

داخلی :114