روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

حسین جعفر بگلو

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن:88698171

نمابر: 88698543

آدرس ایمیل:ravabet.tehran@farhangmail.ir


کارشناس سایت

رضوانه افشاری نژاد

داخلی:114


کارشناس خبری

آمنه محمدرضا

داخلی :114


کارشناس روابط عمومی

اصغر شفائی

 داخلی: 114