مسئول روابط عمومی

محمد تقی روحی

    

تحصیلات: کارشناسی ارشد تئاتر

تلفن:88698171

نمابر: 88698543

آدرس ایمیل:ravabet.tehran@farhangmail.ir