مدیریت عملکرد

صدیقه معظمی 

 صدیقه معظمی

تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن: 88698179

آدرس ایمیل: arzyabi.tehran@farhangmail.ir