مدیریت عملکرد

مرضیه محرابی

مرضیه محرابی
 

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی 

تلفن: 88698179

آدرس ایمیل: arzyabi.tehran@farhangmail.ir