مدیریت عملکرد

مسئول مدیریت عملکرد

سید مهدی علیزاده


تلفن مستقیم : 88696929

تلفن:42991

داخلی: 232

آدرس ایمیل: amalkard.tehran@farhangmail.ir


کارشناسان مدیریت عملکرد

 سید یوسف موسوی زاده

سید یوسف موسوی زاده

     تحصیلات: کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی

تلفن داخلی : 245


زهره مهدوی 

تحصیلات: کارشناس ارشد ایرانشناسی - تاریخ

تلفن داخلی :233