دفتر مدیر کل

  محمد بیاتی  

محمد بیاتی   

تحصیلات:  کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

 تلفن مستقیم :88696946

نمابر:88699047

تلفن :42991

داخلی: 225

آدرس ایمیل: daftar.tehran@farhangmail.ir


 اسلام پور حسرت

داخلی : 226 و 227