مسؤول دفتر مدیر کل

  محمد بیاتی  

محمد بیاتی   

تحصیلات:  کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

 تلفن:88696946

نمابر:88699047

آدرس ایمیل: daftar.tehran@farhangmail.ir