اداره حراست

مسئول حراست

سید مجید میرباقری

تلفن: 88698180

نمابر: 88698540

آدرس ایمیل:herasat.tehran@farhangmail.ir

کارشناسان حراست

محسن محمدی پارسا

محمدی پارسا

داخلی: 345

محمد صفرنژاد

داخلی: 347

علیرضا صالحیصالحی

داخلی: 348

قاسمعلی اشرفیاشرفی

داخلی: 349

معصومه صیامی

معصومه صیامی

داخلی: 351