معاون توسعه مدیریت و منابع

  مرتضی قاسمی چراتی

 

کارشناس ارشد آمار

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی،  نبش عباسی اناری و کوی مروارید.

تلفن مستقیم: 88699044

poshtibani.tehran@farhangmail.ir

 

واحد های زیر مجموعه

گروه طرح و برنامه و تحول اداری

اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

امور عمومی