گروه طرح و برنامه و تحول اداری

رییس گروه - سالم آژ  

سالم آژ 


توسعه اقتصاد خلاق - سید مهران ملاهویزه 

سید مهران ملاهویزه  

تحصیلات: کارشناس ارشد روابط بین الملل


توسعه اقتصاد خلاق - معصومه شاکری

 معصومه شاکری

تحصیلات: کارشناس تاریخ


برنامه ریزی، آمار و اطلاعات - داود ابراهیمی  

داود ابراهیمی  

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت رسانه


بودجه - مریم رفعتی 

مریم رفعتی

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی


ناظر طرح های عمرانی - محمد پير هادی

محمد پیرهادی  

تحصیلات: کارشناس عمران


آموزش و تحول اداری - سکینه دیندار دارابی  

سکینه دیندار دارابی   

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی


آموزش و تحول اداری  - ستاره فرخی  

ستاره فرخی

تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی


فناوری اطلاعات - حسین احمدی 

حسین احمدی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات


کارشناس حوزه اشتغال 

سمانه مهرانی

تحصیلات: کاردانی مدیریت صنعتی