گروه طرح و برنامه و تحول اداری

رییس گروه

 سالم آژ  

سالم آژ 


توسعه اقتصاد خلاق

 سید مهران ملاهویزه 

سید مهران ملاهویزه  

تحصیلات: کارشناس ارشد روابط بین الملل


توسعه اقتصاد خلاق

 معصومه شاکری

 معصومه شاکری

تحصیلات: کارشناس تاریخ


برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

 داود ابراهیمی  

داود ابراهیمی  

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت رسانه


بودجه

 مریم رفعتی 

مریم رفعتی

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی


ناظر طرح های عمرانی

 محمد پیر هادی

محمد پیرهادی  

تحصیلات: کارشناس عمران


آموزش و تحول اداری

 سکینه دیندار دارابی  

سکینه دیندار دارابی   

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی


آموزش و تحول اداری 

 ستاره فرخی  

ستاره فرخی

تحصیلات: کارشناس علوم اجتماعی


فناوری اطلاعات

 حسین احمدی 

حسین احمدی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات


کارشناس حوزه اشتغال 

سمانه مهرانی

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی