اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

رییس اداره  

مجید قمی الاصل 

مجید قمی الاصل

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


پشتیبانی و خدمات رفاهی

   حمید درویشوند


امور اداری 

 علی اکبر فاضلی مهرآبادی


امور مالی

علی اکبر رشیدی 

تحصیلات: کارشناس حسابداری


جمعدار و امین اموال 

طاهر مهدی اکبری 

تحصیلات: کارشناس جغرافیای انسانی


ذیحساب 

  جعفری زاده


امور عمومی

حمید درویشوند  

حمید درویشوند   

تحصیلات:کاردان امور فرهنگی