معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور توسعه مدیریت و منابع

معاون امور توسعه مدیریت و منابع

مرتضی قاسمی چراتی


تحصیلات: کارشناس ارشد آمار

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی، نبش عباسی اناری شرقی و کوی مروارید.

تلفن مستقیم: 88699044

42991- داخلی 366

poshtibani.tehran@farhangmail.ir


 

واحد های زیر مجموعه

گروه طرح و برنامه و تحول اداری

اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

امور عمومی

ارسال نامه به معاون

ارتباط مستقیم با مرتضی قاسمی چراتی - معاون توسعه مدیریت و منابع