معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور توسعه مدیریت و منابع

معاون امور توسعه مدیریت و منابع

مرتضی قاسمی چراتی


کارشناس ارشد آمار

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم: 88699044

poshtibani.tehran@farhangmail.ir

 

واحد های زیر مجموعه

گروه طرح و برنامه و تحول اداری

اداره امور اداری و مالی و پشتیبانی

امور عمومی

ارسال نامه به معاون