معاون امور هنری ،سینمایی و سمعی و بصری

ابراهیم گله دازاده

کارشناس ارشد کارگردانی  

 

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی، نبش عباسی اناری و کوی مروارید.

تلفن : 42991 داخلی 280

honarisinamaei.tehran@farhangmail.ir

واحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری