گروه امور سینمایی و سمعی و بصری

رییس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری 

وامور توسعه فناوری های سینمایی و سمعی وبصری


سالار حسن زاده 

تحصیلات: کارشناس ارشد پژوهش هنر