گروه امور سینمایی و سمعی و بصری

رییس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری 

وامور توسعه فناوری های سینمایی و سمعی وبصری


مازیار قلمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش