گروه امور هنری

 رییس گروه امور هنری

 
امور برنامه ریزی فعالیتهای هنری

امور ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی

 امور  ادبیات هنری

امور موسیقی

 امور هنرهای نمایشی

 امور هنرهای تجسمی