گروه امور هنری

محمد سعید مریدی

 رییس گروه امور هنری 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش هنر


 

 

امور برنامه ریزی فعالیتهای هنری

امور ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی

 امور  ادبیات هنری

امور موسیقی

 امور هنرهای نمایشی

 امور هنرهای تجسمی