گروه امور هنری

مهدی کیهور

 رییس گروه امور هنری 

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد


 

 

امور برنامه ریزی فعالیتهای هنری

امور ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی

 امور  ادبیات هنری

امور موسیقی

 امور هنرهای نمایشی

 امور هنرهای تجسمی