معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور هنری و سینمایی

معاون امور هنری،سینمایی و سمعی و بصری

ابراهیم شریفی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا،خیابان مطهری شمالی، کوی ارغوان شرقی، نبش کوی مروارید

تلفن : 42991 داخلی 280

honarisinamaei.tehran@farhangmail.ir


واحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری

 

ارسال نامه به معاون