معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور هنری و سینمایی

معاون امور هنری،سینمایی و سمعی و بصری

میثم مرادی

١٢ اثر برگزیده بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان تهران اعلام شد

تحصیلات: کارشناس ارشد کارگردانی نمایش

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی، نبش عباسی اناری شرقی و کوی مروارید.

تلفن : 42991 داخلی 280

honarisinamaei.tehran@farhangmail.irواحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری

 

ارسال نامه به معاون

ارتباط مستقیم با میثم مرادی - معاون امور هنری و سینمایی