معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور هنری و سینمایی

معاون امور هنری،سینمایی و سمعی و بصری

ابراهیم گله دارزاده

ابراهیم گله دارزاده

کارشناس ارشد کارگردانی

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی، نبش عباسی اناری شرقی و کوی مروارید.

تلفن : 42991 داخلی 280

honarisinamaei.tehran@farhangmail.ir


واحد های زیر مجموعه

گروه سینمایی و سمعی و بصری

گروه امور هنری

 

ارسال نامه به معاون

ارتباط مستقیم با ابراهیم گله دازاده - معاون امور هنری و سینمایی