رئیس گروه امور رسانه

مریم نیری

مریم نیری

تحصیلات: کارشناس ارشد جامعه شناسی


کارشناسان تبلیغات

سعیده رضا زاده

 سعیده رضا زاده   

تحصیلات: کارشناس روابط عمومی

 

بهناز سیگارچی 

بهناز سیگارچی  

تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی


کارشناس امور مطبوعات

و امور آگهی های چاپی و برخط دولتی