رئیس گروه امور رسانه

مریم نیری

مریم نیری

تحصیلات: کارشناس ارشد جامعه شناسی


کارشناس تبلیغات

بهناز سیگارچی 

بهناز سیگارچی  

تحصیلات: کارشناس علوم تربیتی