سرپرست گروه امور فرهنگی 

محمد سلیمانی تبار


تحصیلات:  کارشناس ارشد تاریخ علم


 

 کارشناس امور مراکز و انجمن های فرهنگی و ادبی- کارشناس امور کتاب و کتابخانه ها

رضا کرم آبیان 

رضا کرم آبیان  

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی


کارشناس  امور موسسات فرهنگی و هنری

زهرا کوشا 

 زهرا کوشا   

تحصیلات: کارشناس الهیات و معارف اسلامی


کارشناس امور موسسات فرهنگی و هنری 

علیرضا انتظاری


کارشناس امور انتشارات

 افسانه خوش چکمه

افسانه خوش چکمه

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی


کارشناس امورفرق، مذاهب و ادیان/ کارشناس پایش و رصد آسیب های فرهنگی

سید رحیم موسوی

 


چاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس  امور چاپ وصنایع وابسته

ضرغام یزدانی چراتی

ضرغام یزدانی چراتی

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور چاپ


کارشناس  امور چاپ وصنایع وابسته

داوود محمودی


 کارشناس  امور چاپ وصنایع وابسته

سهیلا رحمتی


 کارشناس امور چاپ وصنایع وابسته

آمنه فضائلی


کارشناس امور چاپ وصنایع وابسته

حامد فرج پور

حامد فرج پور  

تحصیلات: کارشناس مدیریت امور فرهنگی


کارشناس امور چاپ وصنایع وابسته

غلامحسن کاووسی

 غلامحسن کاوسی   

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی


متصدی بایگانی مدارک چاپخانه ها

اکبر حاج کاظمی

تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتر