معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 مرضیه محرابی

 

کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان سردار دریا شمالی، نبش عباسی اناری شرقی و کوی مروارید.

تلفن مستقیم: 88697074

42991 - داخلی 201

  fm.tehran@farhangmail.ir

 

واحد های زیر مجموعه

گروه امور رسانه 

گروه امور فرهنگی

ارسال نامه به معاون

ارتباط مستقیم با مرضیه محرابی - معاون امور فرهنگی و رسانه ای