معرفی اداره کلمعاونت ها و واحد های ستادیمعاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاون امور فرهنگی و رسانه ای

 مهرشاد کاظمی

    

کارشناس ارشد تاریخ

نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان استاد مطهری شمالی، جنب درمانگاه ماد، نبش ارغوان شرقی.

تلفن مستقیم: 88697074

  fm.tehran@farhangmail.ir

 

واحد های زیر مجموعه

گروه امور رسانه 

گروه امور فرهنگی

 

ارسال نامه به معاون