• شناسه و فهرست خدمات صدور مجوز برگزاری جشنواره­ ها،نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری وسینمایی