شرایط صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

-        تابعیت ایران

-        اهلیت قانونی

-    نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر کیفری ( استعلام های مربوطه از سوی ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای تابعه صادرخواهد شد)

-        عدم اشتغال در هر یک از بخشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-    دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با ارائه حداقل 5 سال سابقه و نمونه کار مؤثر در امور تبلیغاتی یا مدرک تحصیلی لیسانس (فقط مربوطه به مدیر مسئول )

-        عدم اشتغال در وزارتخانه ها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا شهرداریها (فقط مربوط به مدیر مسئول)

 نکات قابل توجه

-    گواهی سوابق فعالیتهای تبلیغاتی به صورت صدور معرفی نامه به عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با ذکر سمت و مدت آن که به امضاء و مهر مدیر عامل یا مقام مسئول صادر کننده رسیده باشد و نمونه کارهای تأیید شده که نام مدیر مسئول و نام کانون در آن درج شده باشد و قرار دادها و تأیید نامه های مربوطه به پیوست نمونه کارها ارائه گردد.

-    متقاضیان حقوقی علاوه بر مدارک فوق مدارک ثبت شرکت (اساسنامه با موضوع تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط، تقاضانامه ثبت، شرکت نامه، برگه تعیین نام و استعلام ثبت) را نیز باید ارائه دهند.

تذکر: عدم پیگیری و ارائه یا تکمیل مدارک لازم توسط متقاضی و مدیر مسئول از تاریخ ثبت تقاضا در سامانه به مدت 6 ماه به منزله انصراف تلقی شده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۳:۵۵