راهنما و فرم های درخواست صدور پروانه مهارت های کارو دانش و آزاد

مهارت های کارو دانش و آزاد 

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.

گردش کار صدور پروانه مراکز مهارت آموزی و کار و دانش

گردش کار صدور پروانه مراکز مهارت آموزی و کار و دانش

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه 8الی 16

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.