شناسه خدمت موسسه تک منظوره هنری

صدور مجوز تاسیس مرکز موسسه کانون و انجمن فرهنگی و هنری

13011299000