میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاپروانه اجرای نمایش در شهرستان هانظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحد صدور پروانه اجرای نمایش

نظر سنجی از نحوه ارائه خدمات واحدصدور پروانه نمایش

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. "باتشکر احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران"
مشخصات


*
*
*
*
*
*
شفافیت فرایندی
*
*
*
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
*
*
*
*
تسلط بر فرایند
*
زمان فرآیند
*
*
*
نظام مند بودن فرایند
*
*
*
*
کلیت فرایند
*


* = ضروری