میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاجشنواره و مسابقات فرهنگی و هنریارتباط با واحد صدور مجوز برگزاری جشنواره ها و مسابقات فرهنگی هنری

تلفن: 42991

داخلی: 296

ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۱۶

خدمات ارائه شده به صورت رایگان می باشد.