میز خدمت(راهنمای مراجعان)راهنمای صدور مجوز هاجشنواره و مسابقات فرهنگی و هنریآئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری

آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ،  فرهنگی و هنری

آئین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری

)مصوب جلسه 374 مورخ 30/3/82 شورای فرهنگی عمومی(

به استناد ماده 11 ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری مصوب چهارصد  و چهل و هفتمین جلسه مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف مندرج در ماده یک آن آیین نامه اجرایی ضوابط یاد شده بدین شرح تصویب می شود.

فصل اول

تعاریف
ماده-1 منظور از مسابقه فرهنگی هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری و دارندگان دانش استعداد و خلاقیت در زمینه های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می گردد.
ماده2- منظور از مؤسسات فرهنگی هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی و دیگر موضوعات برشمرده در ماده 3 آیین نامه منطبق با ماده 4 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی رسماً فعالیت     می نمایند.

ماده3- انواع فعالیت های مورد نظر این آئین نامه عبارتند از : مجموعه سئوالات فرهنگی هنری مقاله نویسی داستان نویسی خاطره نگاری - فیلم نامه نویسی نمایشنامه نویسی نقد نویسی سرودن شعر خلاصه نویسی - خطاطیطراحی کاریکاتور مضامین علمی مضامین ورزشی هنرهای تجسمی همچنین مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم محصولات چند رسانه ای - اجرای موسیقی و سایر   فعالیت های فرهنگی به تشخیص دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی .
ماده4- دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اصلی صدور مجوز برگزاری مسابقات است و در این آیین نامه به صورت اختصار از آن به عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد.


فصل دوم کلیات

ماده5- مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسانه ها، بروشور و جزوات و یا هر نوع اطلاع رسانی دیگر در سطح عموم انتشار می یابد، مشمول این آیین نامه است.
ماده6- منظور از ضوابط این آیین نامه ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی، هنری و علمی می باشد.
ماده7- چاپ و انتشار یا تدوین خبر یا آگهی و اعلان مربوط به برگزاری مسابقات موضوع این آیین نامه، قبل از صدور مجوز برگزاری مسابقه ممنوع می باشد. نشریات، چاپخانه ها، ادارات و مراکز پست، رسانه های جمعی و مراکز توزیع موظفند قبلاً مجوز لازم و ممهور به مهر مخصوص را از متقاضی مطالبه نمایند.
تبصره1- معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه توسط رسانه های جمعی را عهده دار است.

تبصره2- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه در چاپخانه ها، ادارات پست، شبکه های رادیو و تلویزیون و مراکز توزیع به عهده مسئولین مربوطه بوده و طبق آیین نامه های جاری رفتار خواهد شد.
ماده8- وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و سازمان هایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام آنان است(به استثنای موارد مذکور در تبصره همین ماده ) مشمول مقررات این آیین نامه می باشند.
تبصره- دستگاه ها و مؤسسات فرهنگی و هنری دولتی، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و نهاد های انقلاب اسلامی طبق تبصره ماده 2 مصوبه جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی از دریافت مجوز معاف هستند.

ماده9دریافت هر گونه وجهی از شرکت کنندگان در مسابقه توسط مؤسسات دولتی ممنوع می باشد .
ماده10- اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بدون دریافت وجه ، فقط در صورت تائید و کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود.
ماده11- اثبات توان تخصصی برگزار کننده از طریق ارائه مدرک علمی در رشته مورد نظر یا تائیدیه لازم از مراجع رسمی، ضروری است.

ماده12- مؤسسات، مراکز و اشخاص موضوع ماده فوق مسئولیت حسن اجرای مسابقه طبق مجوز صادره را  عهده دار بوده و می بایست فرد یا هیأت صاحبنظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند. فرد یا اعضاء هیأت بایستی به تشخیص ادارات کل فرهنگ و ارشاد استانها و یا دفتر مجامع از صلاحیت علمی و اخلاقی لازم برخوردار باشند.
بدیهی است برگزار کننده مسئولیت هر گونه خسارت احتمالی ناشی از برگزاری مسابقه را عهده دار خواهد بود.
ماده13- هیأتهای نظارت بر مسابقات از یک نفر متخصص حوزوی، یک نفر متخصص دانشگاهی در رشته مورد نظر و یک نفر کارشناس صاحب تجربه در زمینه اجرای مسابقات فرهنگی هنری و یک نفر نماینده از سوی معاونت های ذی ربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد.


فصل سوم: مقررات

 ارائه طرح

در تدوین طر ح های مسابقات باید روح مصوبه شورای عالی رعایت شود و اصول زیر در مفاد آن منظور گردد:
الف: فراهم آوردن رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری

ب: شناخت و تشویق استعداد ها و خلاقیت های فرهنگی و هنری

ج: تشویق مردم به مشارکت و تعاون در امور فرهنگی و هنری

ماده14- متقاضیان بایستی درخواست کتبی خود را به همراه شرایط برگزاری یک ماه قبل از چاپ و یا انتشار تبلیغات مسابقات در مرکز و سراسر کشور به دفتر مجامع و در دیگر استانها به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تحویل نمایند.

تبصره مسئولیت بررسی درخواست اجرای مسابقات در سطح استان تهران به جز مرکز به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران می باشد.

ماده15- دفتر مجامع و ادارات کل استانی موظفند پس از دریافت طرح تکمیل شده، ظرف مدت 15 روز نسبت به بررسی و اعلام نتیجه طرح اقدام نمایند.

تبصره1- متقاضیان بایستی به ضمیمه درخواست خود، موارد ذیل را تعیین و اعلام دارند:
موضوع و روش مسابقه

-معیارهای انتخاب آثار برتر فرهنگی

-قید سراسری یا استانی بودن مسابقات

-نوع جوایز و تعداد برندگان

- زمان برگزاری

-نحوه انتخاب برندگان

-نحوه اعلام نتیجه و اهداء جوایز

- مشخصات داوران مسابقه

-معرفی فرد یا هیأت ناظر

-تضمین های لازم برای اهدای جوایز

تبصره2: اشخاص حقوقی بایستی مجوز تأسیس و اساسنامه موسسه یا شرکت را به ضمیمه درخواست خود تسلیم نمایند.

فصل چهارم- نحوه صدور مجوز و نظارت

ماده-16 مجوز برگزاری مسابقات برای یک بار صادر می گردد و در صورتی که متقاضی یک دوره از مجموعه مسابقات را درخواست نماید، مجوز آن برای 6 ماه صادر و قابل تمدید است. ضمناً تشخیص ادامه مسابقه به عهده

 دفتر مجامع و ادارات کل استانها است.

ماده17- مسابقاتی که در تهران بزرگ برگزار می شود و از رسانه های عمومی برای تبلیغات خود استفاده می کنند در زمره مسابقات کشوری محسوب می شوند.

تبصره تبلیغات مسابقاتی که در استان تهران ( به جز تهران بزرگ) برگزار می شود، صرفاً توسط رسانه های محلی صورت خواهد گرفت.

ماده18- مجوز برگزاری مسابقات در سطح استان ها یا شهرستان ها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذیربط صادر خواهد شد.

ماده19- اداره کل استان ها بایستی تقاضاهای مسابقات فرهنگی و هنری سراسری واصله را جهت بررسی و صدور مجوز به دفتر مجامع ارسال نمایند.

ماده20- نظارت بر حسن اجرای ضوابط کلیه مسابقات در استان ها به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد.

ماده21- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مجامع باید اوراق مربوط به مسابقه را به مهر مخصوص ممهور نمایند.

ماده22- متقاضی موظف است حداکثر یک ماه پس از برگزاری مسابقه گزارش کاملی از مراحل اجرایی و نتایج مسابقه را کتباً به مرجع صادر کننده مجوز و جهت اطلاع شرکت کنندگان ارائه نماید.

ماده23- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظفند در پایان هر ماه گزارشی از مراحل صدور مجوز را به همراه رونوشت مجوزهای صادره به دفتر مجامع ارسال دارند.

ماده24- متقاضی موظف است در هر یک از مراحل برگزاری بخصوص در مراسم اهداء جوایز حداقل یک هفته قبل از موعد، مراتب را به اطلاع دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها رسانده و درخواست اعزام ناظر بنمایند.

بدیهی است در صورتی که درخواستها در مدت تعیین شده به دفتر واصل نگردد این دفتر می تواند در هر مرحله نسبت به ابطال مجوز صادره و توقف مسابقه اقدام نماید. همچنین کلیه ضرر و زیانهای ناشی از توقف مسابقه بر عهده متقاضی می باشد.

تبصره مراحل نظارت بر طرح مصوب مسابقه از سوی دفتر مجامع و یا ادارات کل استانها تعیین خواهد شد.
ماده25- مجریان مسابقه موظفند کلیه جوایز برندگان را به صاحبان آن تسلیم نمایند و اسناد معتبری که نشانگر اهدای جوایز به برندگان می باشد در اختیار مرجع صادر کننده مجوز قرار دهند. در مواردی که به هر دلیل برنده تا یکسال برای دریافت جایزه مراجعه ننماید مجری ، جایزه را در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد داد.
ماده26- دفتر مجامع و ادارات کل استانها پس از دریافت گزارشات مربوط به تخلفات مجریان مسابقات نسبت به بررسی ان اقدام و پس از حصول اطمینان مراتب از طریق دفتر حقوقی وزارت متبوع و یا نماینده دفتر مربوطه در استان جهت پیگیری جرایم احتمالی و توقف مسابقه از طریق مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.
ماده27- از ادامه فعالیت متخلفین مقررات این آیین نامه جلوگیری و با چاپخانه ها ، نشریات و رسانه های جمعی که از مفاد این آیین نامه تخلف نمایند طبق مقررات جاری کشور رفتار خواهد شد.


فصل پنجم:مقررات مربوط به اعمال تبصره ماده 6 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

قبول هدایای نقدی و غیر نقدی توسط مراکز و موسسات خیریه، مساجد، انجمن ها و
کانون های فرهنگی و هنری قانونی منطبق با ماده 2 که در آمد حاصله شان به مصرف مورد وقف و یا امور فرهنگی اجتماعی می رسد با رعایت مواد ذیل بلامانع است.

ماده28- متقاضیان این نوع مسابقات علاوه بر رعایت موارد اعلام شده در فصل های چهار گانه قبلی موظف به رعایت موارد زیر می باشند.

ماده29- استفاده از روش پرسشنامه ای (بدون مبادله کالای فرهنگی اقدام به دریافت وجه نموده و مصداق بخت آزمایی عمومی را پیدا می کند ) در این نوع مسابقات مجاز نمی باشد.
ماده30- بهره برداری از روش بخت آزمایی عمومی ممنوع بوده و جوایز مسابقه می بایست فقط در اختیار برندگان که طبق شرایط اعلام شده برگزیده می شوند قرار گیرد و به بقیه شرکت کنندگان هیچ هدیه ای تعلق نمی گیرد.

ماده31- جوایزی که به منظور تشویق افراد برای خرید کالاهای فرهنگی داده می شود مشمول مقررات بازرگانی شده و شامل مقررات این آیین نامه نیست.

ماده32- کلیه مسابقات مذکور در ماده 2 آیین نامه، در این بخش قابل استفاده می باشد.
ماده33- مجوز برگزاری مسابقاتی که در سطح ملی برگزار می گردد فقط توسط دفتر مجامع صادر می شود.

 

مجوز برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری  + فرایند صدور مجوز

 

مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی  + فرایند صدور مجوز

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۸