تعاریف ناشر و موسسه انتشاراتی

ناشر: عبارت از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی است که با اخذ پروانه موضوع این آیین نامه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام کند.

کتاب: به کالایی اطلاق می شود که به صورت غیر ادواری توسط ناشران اعم از حقیقی و یا حقوقی به صورت کاغذی منتشر می شود. شرح پیش نویس برای مشخصات فیزیکی کتاب کافی است.

پروانه نشر: سندی است که به موجب آن احراز شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود. از دارنده پروانه نشر در این شیوه نامه با عنوان صاحب امتیاز یاد می شود.


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۲