فرم شکایات و انتقادات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی:
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات مرکز، موسسه،آموزشگاه مورد شکایت(طرف مقابل) :
*
*
*
خلاصه شرح موضوع شکایت یا درخواست :
*
*
توجه: هموطن گرامی طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است.


* = ضروری