منشورهای اداره کل

منشورهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

منشور حقوق شهروندی

 

منشور اخلاقی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

 

منشور اخلاقی مدیریت بحران

 

منشور حجاب و عفاف