• فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری به صورت اجاره