• شفاف سازی اطلاعات در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

بنر فهرست مدارج شغلی تحصیلی اداره کل 

دستورالعمل شفاف سازی اطلاعات در وزارت خانه