• فراخوان واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری استان تهران