توجه

فرهیخته گرامی در صورت داشتن بیمه فرم شماره یک و در صورت نداشتن بیمه فرم شماره دو را تکمیل فرمائید.

1- فراخوان تکمیل بانک اطلاعات آموزشگاههای آزاد هنری و موسسات تک منظوره هنری(بیمه شده)

مشخصات مدیران آموزشگاه ها
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* = ضروری

2- فراخوان تکمیل بانک اطلاعات آموزشگاههای آزاد هنری و موسسات تک منظوره هنری (بیمه نشده)

مشخصات مدیران آموزشگاه ها
*
*
*
*
*
*
*
*

* = ضروری