• دستورالعمل انتخاب کارکنان نمونه

دستورالعمل انتخاب کارمندان نمونه

الف- اهداف انتخاب

1- معرفی کارمندان نمونه به عنوان الگوهای موفق نظام اداری

2- اعتلای فرهنگ کار و ایجاد باورهای مثبت در نظام اداری

3- تقویت فعالیت های کارمندان در راستای اولویت های نظام اداری

4-افزایش رضایت شغلی کارمندان و ارتقای بهره وری نیروی انسانی

5-ارج نهادن به خدمات ارزنده کارمندان متعهد و کارآمد

6- تشویق و ترغیب کارمندان به ارایه خدمات بهتر به ارباب رجوع

7- تقویت وجدان کاری و انظباط اداری ،اجتماعی و اقتصادی

ب- مشمول انتخاب:

کلیه کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و کارکنان قرارداد ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران.

ج- سطوح انتخاب:

این انتخاب در سطح مدیران ، کارشناسان و کارمندان و کارکنان انجام می شوند.

1- سطح مدیران:

شامل معاونین مدیر کل، رؤسای ادارات، رؤسای قسمت ها، رؤسای بخش و یا عناوین مشابه و همتراز با حکم مسئول دستگاه اجرایی می باشد.

2- سطح کارشناسان:

شامل کلیه کارمندان با عناوین کارشناس مسئول و کارشناس و یا عناوین مشابه و همتراز که دارای حکم با امضاء بالاترین مسئول می باشند.

3- سطح کارمندان:

کلیه کارمندان که عناوینی به غیر از عناوین مذکور را دارا باشند.

4- سطح کارکنان : کلیه نیروهای خدماتی ، راننده ها و نیروهای حفاظت فیزیکی را شامل می شود.

 

د- معیارها و شاخص های انتخاب

1-  سطح مدیران: این سطح دارای 17 معیار می باشد.

2-   سطح کارشناسان: این طح دارای 16 معیار می باشد.

3-  سطح کارمندان: این سطح دارای 18 معیار می باشد.

4- سطح کارکنان : این سطح دارای 10 شاخص است .

  • جمع بندی امتیاز شاخص های سطح مدیران600 ، سطح کارشناسان430 ، سطح کارمندان 370 و سطح کارکنان 140 می باشد. 

 

هـ- فرآیند انتخاب:

انتخاب کارمندان نمونه فرآیندی است که براساس ارزیابی عملکرد یک سال صورت می پذیرد.

1-کمیته انتخاب کارمند نمونه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران نسبت به اطلاع رسانی شاخصهای انتخاب به کلیه کارمندان واحدها ، به نحو مقتضی اقدام نموده و فرم مربوط را در اختیار نماینده کمیته ارزیابی قرار می دهد.

2- کارمندان با توجه به شاخصهای انتخاب ، با تکمیل فرم مربوطه و با ارائه مدارک و مستندات ، خود را برای شرکت در فرآیند انتخاب آماده نمایند.

3- مدارک مورد نیاز جهت ارسال به کمیته انتخاب:

-  تکمیل فرم مربوطه و تاییدیه نماینده کمیته ارزیابی و مدیر مربوطه (حسب نوع استخدام)

-    مدارک و مستندات مربوط به شاخصهای انتخاب(در قالب لوح فشرده)

-  تصویرهای آخرین حکم کارگزینی

4- کارکنان نمونه از بین کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی که دارای حداقل 2 سال سابقه خدمت باشند انتخاب می گردند.               

دانلود فرم انتخاب مدیر نمونه

فرم انتخاب کارشناس نمونه

فرم انتخاب کارمند نمونه

فرم انتخاب کارکنان نمونه