دوره آموزشی نشانه شناسی سینما
توجه:همکاران رسمی با توجه به پست سازمانی و کارمندان قراردادی با توجه به عنوان شغلی (کارشناس هنری) جهت ثبت نام در دوره فوق حداکثر تا تاریخ 97/8/19 اقدام نمایند.
تذکر: حضور هر یک از شرکت کنندگان در دوره آموزشی نشانه شناسی سینما، منوط به ارائه معرفی نامه از سوی مسئول مافوق به گروه طرح و برنامه و تحول اداری می باشد.
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی *  
نام پدر *  
کد ملی *  
محل خدمت  
عنوان پست سازمانی *  
نوع استخدام *  
تاریخ های دوره آموزشی: یکشنبه 97/8/20، چهارشنبه : 97/8/23، یکشنبه 97/8/27، چهارشنبه 97/8/30، از ساعت 9 الی 12 ظهر در سالن جلسات اداره کل برگزار می گردد.