آخرین رویدادها

عرض تسلیت به جناب آقای داود محمودی عالمی (28اسفند)

عرض تسلیت به جناب آقای محمد گدازچی (23اسفند)

عرض تسلیت به جناب آقای مسعود سرآبادانی تفرشی (19اسفند)

عرض تسلیت به جناب آقای حسین اصغری (7اسفند)

عرض تسلیت به سرکار خانم رقیه حسن زاده و جناب آقای علی صادقی فر (1اسفند)

اطلاعیه فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان سال 98

ویژه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران